Regulamin

wpis w: Informacje ogólne | 0
 1. DOSTĘP DO SIECI
  1. Wydział Inżynierii Lądowej administruje serwerem, na którym są konta dla wszystkich studentów Wydziału Inżynierii Lądowej.
  2. Uzyskanie prawa dostępu do sieci i przydzielenie konta następuje w czasie zajęć z Podstaw Informatyki lub po wypełnieniu i złożeniu formularza – wniosku o przyznanie konta
  3. Prawo to, w przypadku nieodpowiedniego wykorzystania dostępu do sieci lub złego zachowania się w sieci, może być odebrane.
 2. SIEĆ KOMPUTEROWA I KOMPUTERY MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO W ZAKRESIE ZGODNYM Z PROFILEM STUDIÓW NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ
 3. BEZPIECZEŃSTWO I PRACA W SIECI
  1. Bezpieczeństwo systemu komputerowego jest sprawą najwyższej rangi, zwłaszcza, gdy korzysta z niego wielu użytkowników. Jeśli dostrzeżesz coś, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo sieci, jesteś zobowiązany zawiadomić o tym administratora systemu. Informacji o dostrzeżonym zagrożeniu nie powinieneś rozpowszechniać wśród innych użytkowników sieci.
  2. Nie wolno instalować oprogramowania na stacjach roboczych.
  3. Nie wolno używać cudzych kont.
  4. Nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Za działalność prowadzoną przy użyciu twojego konta odpowiadasz wyłącznie Ty sam.
  5. Konsekwencją stwierdzonych prób uzyskania praw administratora na jakichkolwiek serwerach czy włamań na nie będzie: zablokowanie konta i pozbawienie prawa do korzystania z sieci (dotyczy to również naruszania bezpieczeństwa systemów znajdujących się poza szkołą) oraz inne kary przewidziane regulaminem studiów.
  6. Wandalizm jest podstawą do pozbawienia dostępu do sieci. Wandalizm w sieci definiowany jest jako rozmyślne działanie mające na celu uszkodzenie lub zniszczenie danych należących do innych użytkowników lub zasobów Internetu. Do wandalizmu zalicza się także tworzenie i wprowadzanie do sieci lub do pojedynczych komputerów wirusów komputerowych. Z tego względu zabronione jest także:
   1. Używanie programów utrudniających lub uniemożliwiających pracę innym użytkownikom. Zalicza się tu programy służące do zdalnego zawieszania komputerów lub przejmowania nad nimi kontroli, bądź zaśmiecania ekranu terminala innej osoby pracującej w systemie. Mailbombing, czyli zapychanie skrzynek pocztowych użytkowników.
   2. Działanie mające na celu przeciążenie sieci lub serwera np. przez uruchamiania dużej liczy procesów pracujących przez długi czas, nadmiernie obciążających procesor, pamięć RAM i/lub dyski twarde. Pamiętaj, że nie jesteś jedynym użytkownikiem systemu.
  7. Zabronione jest przesyłanie i udostępnianie danych naruszających prawo, oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe.
  8. Użytkownik ma obowiązek wykorzystywania sieci zgodnie z zasadami netykiety (etykiety sieciowej) i prawa.
 4. ZASADY NETYKIETY
  1. Bądź grzeczny dla innych. Wypowiadając się, używaj właściwego języka. Przekleństwa, wulgaryzmy i inne, powszechnie uznane za niestosowne, formy językowe są zakazane.
  2. Nie ujawniaj nazw kont i haseł innych użytkowników.
  3. Wszelkie informacje dostępne w sieci są czyimś prywatnym dobrem i nie wolno ich niszczyć lub zmieniać.
 5. UWAGI KOŃCOWE
  1. Profile użytkownika znajdujące się na serwerze w katalogu $HOME/profile będą okresowo czyszczone. Nie należy w nich przechowywać ważnych informacji
  2. Konta studentów, którzy ukończyli studia bądź zostali skreśleni z listy studentów (nie uzyskali rejestracji) będą kasowane.
  3. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu przestrzeni dyskowej (quoty) zawartość konta zostanie skasowana.
  4. Zasady administracji kontami oraz oraz regularnie uzupełniane odpowiedzi na najczęstsze pytania (FAQ) znajdują się na serwerze wydziałowym.
  5. Wszelkie uwagi dotyczące pracy w sieci należy kierować pocztą elektroniczną bezpośrednio do jej administratora, po uprzednim dokładnym zapoznaniu się z zasadami administrowania kontami i rubryką FAQ.
 6. NIEPRZESTRZEGANIE REGUŁ PRACY W SIECI KOMPUTEROWEJ JEST PODSTAWĄ DO UDZIELANIA KAR PRZEWIDZIANYCH REGULAMINEM STUDIÓW DO SKREŚLENIA Z LISTY STUDENTÓW WŁĄCZNIE.