Informacja dla studentów
dane dostępowe do systemów WIL PW

Szanowni Państwo, studenci I roku studiów I stopnia dostają nowe loginy i hasła do systemów IT dostępnych na WIL PW. W szczególności do sal komputerowych. To samo dotyczy studentów rozpoczynających studia II stopnia. Indywidualne informacje są rozsyłane na adresy poczty politechnicznej (poczta studencka, schemat: 0XXXXXXX@pw.edu.pl).

Ważne! Ci z Państwa którzy już posiadali konta dostępowe na WIL, ze względu na wcześniejsze studia, pozostają przy dotychczasowych kontach, ale mają zresetowane hasła. Nowe hasła są rozsyłane na adresy poczty politechnicznej (poczta studencka, schemat: 0XXXXXXX@pw.edu.pl).

Informacje na adresy poczty powinny dotrzeć najpóźniej do dnia 3 października dla studiów stacjonarnych i do 7 października dla studiów niestacjonarnych. W przypadku nie otrzymania lub utraty informacji o danych konta, prosimy o kontakt tak jak w przypadku zapomnianego hasła.

Powyższe nie dotyczy pozostałych studentów, np. 3 semestru. Ich hasła nie są zmieniane. Używają dotychczasowych.

Zapomniane hasło

W przypadku zapomnianego hasła należy wysłać zgłoszenie na adres infopomoc@il.pw.edu.pl. Ważne, aby piszący na powyższy adres korzystał z poczty politechnicznej, czyli w domenie @pw.edu.pl. Zgłoszenia z prywatnych adresów nie będą akceptowane.

Informacje na temat poczty studenckiej:
https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Poczta-elektroniczna/Centralna-poczta-dla-studentow

Information for students
logins and access passwords to Faculty of Civil Engineering WUT

Ladies and Gentlemen, 1st year students of the 1st degree studies receive new logins and passwords for IT systems available at FCE WUT. Especially for computer rooms. The same applies to students starting their second degree studies.
Individual information is sent to the WUT e-mail addresses (student mail, scheme: 0XXXXXXX@pw.edu.pl).Important! Those of you who already had access accounts at FCE WUT, due to previous studies, remain with their existing accounts, but have their passwords reset. New passwords are sent to the WUT e-mail addresses (student e-mail, scheme: 0XXXXXXX@pw.edu.pl).

The information should be sent to e-mail addresses by October 3 for full-time studies at the latest. If you do not receive or lose information about your account details, please contact us as in the case of a forgotten password.

The above does not apply to other students, e.g. the 3rd semester. Their passwords are not changed. They use the existing ones.

Forgotten password

In the case of a forgotten password, please send a request to infopomoc@il.pw.edu.pl. It is important that those writing to the above address use the WUT e-mail addresses, i.e. in the @pw.edu.pl domain. Messages from private addresses will not be accepted.

Information on student e-mail:
https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Poczta-elektroniczna/Centralna-poczta-dla-studentow

Wydziałowy system obsługi zgłoszeń informatycznych infopomoc@il.pw.edu.pl

Wszystkie sprawy związane z obsługą informatyczną (usterki, awarie, pomoc, uwagi, pytania) należy zgłaszać pod ten adres mailowy. Po wysłaniu maila dostaną Państwo wiadomość zwrotną z potwierdzeniem zarejestrowania zgłoszenia, a w możliwie krótkim czasie pracownik najbardziej kompetentny w danym zagadnieniu zajmie się jego obsługą.

Pojedynczy punkt kontaktu umożliwia szybsze reagowanie na Państwa zgłoszenia, monitorowanie postępu ich realizacji, ułatwia prowadzenie dokumentacji, a także usprawnia komunikację z Działem Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi Sekcja Systemów Informatycznych.

Maile wysyłane na adres infopomoc@il.pw.edu.pl muszą pochodzić z poczty uczelnianej, czyli być wysyłane z domeny @pw.edu.pl.