Informacja dla studentów
dane dostępowe do systemów WIL PW

Szanowni Państwo, studenci I roku studiów I stopnia dostają nowe loginy i hasła do systemów IT dostępnych na WIL PW. W szczególności do sal komputerowych. To samo dotyczy studentów rozpoczynających studia II stopnia. Indywidualne informacje są rozsyłane na adresy poczty politechnicznej (poczta studencka, schemat: 0XXXXXXX@pw.edu.pl).

Ważne! Osoby które ponownie rozpoczęły naukę, a już posiadały konta dostępowe na WIL ze względu na wcześniejsze studia, pozostają przy dotychczasowych kontach, ale mają zresetowane hasła. Nowe hasła są rozsyłane na adresy poczty politechnicznej (poczta studencka, schemat: 0XXXXXXX@pw.edu.pl).
Informacje na adresy poczty powinny dotrzeć najpóźniej do dnia 2 października dla studiów stacjonarnych i do 6 października dla studiów niestacjonarnych. W przypadku nie otrzymania lub utraty informacji o danych konta, prosimy o kontakt tak jak w przypadku zapomnianego hasła.

Powyższe nie dotyczy pozostałych studentów starszych semestrów, np. 3 semestru. Ich hasła nie są zmieniane. Używają dotychczasowych.

Zapomniane hasło

W przypadku zapomnianego hasła należy wysłać zgłoszenie na adres infopomoc@il.pw.edu.pl. Ważne, aby piszący na powyższy adres korzystał z poczty politechnicznej, czyli w domenie @pw.edu.pl. Zgłoszenia z prywatnych adresów nie będą akceptowane.

Informacje na temat poczty studenckiej:
https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Poczta-elektroniczna/Centralna-poczta-dla-studentow

Informacje na temat IT na WIL:
https://ewil.il.pw.edu.pl

 Problemy z centralnymi (nie wydziałowymi) usługami:

Większość usług (np. te, które są wymienione na ePW: https://epw.pw.edu.pl/) realizowana jest przez Centrum informatyzacji https://www.ci.pw.edu.pl/
i wydziałowy dział IT ma ograniczoną możliwość pomocy studentom. Nie mniej jednak zawsze staramy się pomóc,
a w związku z powracającym pytaniem o dostęp do poczty @pw zostawiamy krótką instrukcję:

Problem z logowaniem do poczty @pw: Reset MFA (Multi Factor Authentication)

  1. Należy wygenerować tymczasowe hasło za pomocą USOS:
    https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=uslugi_pw/pw_office/index
    Uwaga: Jednorazowe hasło tymczasowego dostępu może być wygenerowane raz na 20 minut.
  2. Po wygenerowaniu hasła należy otworzyć stronę, najlepiej w sesji incognito aby nie nastąpiły problemy z już otwartymi sesjami:
    https://mysignins.microsoft.com/security-info
  3. Zalogować się, a następnie dodać nową metodę uwierzytelniania wieloskładnikowego (lub usunąć obecną i dodać jeszcze raz nową - proponujemy sprawdzić metodę smsową).

 

Information for students
logins and access passwords to Faculty of Civil Engineering WUT

Ladies and Gentlemen, 1st year students of the 1st degree studies receive new logins and passwords for IT systems available at FCE WUT. Especially for computer rooms. The same applies to students starting their second degree studies.

Individual information is sent to the WUT e-mail addresses (student mail, scheme: 0XXXXXXX@pw.edu.pl).Important! Those of you who already had access accounts at FCE WUT, due to previous studies, remain with their existing accounts, but have their passwords reset. New passwords are sent to the WUT e-mail addresses (student e-mail, scheme: 0XXXXXXX@pw.edu.pl).

The information should be sent to e-mail addresses by October 2 for full-time studies at the latest. If you do not receive or lose information about your account details, please contact us as in the case of a forgotten password.

The above does not apply to other students, e.g. the 3rd semester. Their passwords are not changed. They use the existing ones.

Forgotten password

In the case of a forgotten password, please send a request to infopomoc@il.pw.edu.pl. It is important that those writing to the above address use the WUT e-mail addresses, i.e. in the @pw.edu.pl domain. Messages from private addresses will not be accepted.

Information about student e-mail:
https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Poczta-elektroniczna/Centralna-poczta-dla-studentow

Information about IT:
https://ewil.il.pw.edu.pl

There are also other services, which are maintained by separate entity namely in short: "CI" (https://www.ci.pw.edu.pl), which is out of control of the Faculty. For those services there are separate logins and passwords as well. Their support is provided by e-mail: 5999@pw.edu.pl

 

Wydziałowy system obsługi zgłoszeń informatycznych infopomoc@il.pw.edu.pl

Wszystkie sprawy związane z obsługą informatyczną (usterki, awarie, pomoc, uwagi, pytania) należy zgłaszać pod ten adres mailowy. Po wysłaniu maila dostaną Państwo wiadomość zwrotną z potwierdzeniem zarejestrowania zgłoszenia, a w możliwie krótkim czasie pracownik najbardziej kompetentny w danym zagadnieniu zajmie się jego obsługą.

Pojedynczy punkt kontaktu umożliwia szybsze reagowanie na Państwa zgłoszenia, monitorowanie postępu ich realizacji, ułatwia prowadzenie dokumentacji, a także usprawnia komunikację z Działem Zarządzania Projektami i Systemami Informatycznymi Sekcja Systemów Informatycznych.

Maile wysyłane na adres infopomoc@il.pw.edu.pl muszą pochodzić z poczty uczelnianej, czyli być wysyłane z domeny @pw.edu.pl.